Invoke-WebDriverRestMethod

Invoke-WebDriverRestMethod

Powershell

Syntax

syntaxItem

{@{name=Invoke-WebDriverRestMethod; CommonParameters=False; parameter=System.Object[]}}